بررسی دیدگاه خاور شناسان در باره منشأ گزاره های تاریخی قرآن
48 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش تشیع و خاورشناسان /ج4/ 1387/قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی